93 20 80 60

info@fleksjob.dk

Her følger referat af Landsforeninen Fleksjobs årlige generalforsamling, afholdt i København 20. april 2024

DAGSORDEN
1 Valg af dirigent
2 Valg af referent og stemmetællere
3 Beretning
4 Fremtidigt arbejde
5 Regnskab for 2023
6 Budget for 2024
7 Indkomne forslag herunder evt. vedtægtsændringer
8 Valg til hovedbestyrelsen, 3 for 2 år og 1 for 1 år.
9 Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen
10 Eventuelt

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen havde indstillet Rolf Hansen fra HK Service til posten og det blev imødekommet af generalforsamlingen. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i rette tid i forhold til vedtægterne.

2. Valg af referent
Sekretariatsmedarbejder Annedorthe Kring blev valgt til at tage referat.

3. Bestyrelsens beretning
Beretningen for 2023 blev fremlagt af Hanne Rasmussen, sekretariatschef og næstformand i bestyrelsen. Beretningen kom omkring det politiske arbejde, personalesituationen og det daglige arbejde på sekretariatet, den forbedrede økonomi, samarbejdet med HK, Smerte- og Fibromyalgiforeningen m.fl.

Formand Merete Hornecker supplerede med at fremhæve vigtigheden af at være synlig i de rette fora, aktuelt ved at være deltager i JP Auroras netværksgruppe om ”Arbejdsmarkedets udfordringer”, ledet af Nina Smith.

Der blev spurgt ind til medlemsantallet i foreningen og det aktuelle tal er lige under 1000 medlemmer.

Herefter blev beretningen godkendt af forsamlingen.

Den fulde beretning kan rekvireres ved forespørgsel til sekretariatet.

4. Fremtidigt arbejde
Sekretariatschef og næstformand i bestyrelsen Hanne Rasmussen fremlagde foreningens fokusområder for 2024.

Et af de centrale fokusområder bliver bevågenheden omkring den rapport, som ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats forventes at barsle med inden sommerferien.

Politisk vil foreningen fortsat være i dialog med beskæftigelsesministeren; socialministeren og ordførerne, hvor vi påpeger manglende ligestilling på efteruddannelsesområdet, de mange eksempler på aflønning ud fra for lav fastsat arbejdsintensitet og social ulighed.

Derudover er bisidderkurser og netværksgrupper et nødvendigt fokus for foreningens fremtidige virke.

5. Regnskab 2023
Landsforeningens formand, Merete Hornecker, fremlagde regnskabet for 2023, som munder ud i et lille underskud. Resultatet var forventet, ligesom der forventes et betydeligt overskud for 2024. Foreningens fortsatte virke er – under forudsætning af de nuværende kontingentindtægter, ULFRI-midler og eksterne samarbejder – dermed mulig.

Det fremhævedes, at to tunge poster i form af skattelån og et erhvervs-samarbejde med Visma Logbuy udløber i 2024; disse har været et tungt åg for foreningens økonomi de foregående år.

Forsamlingen stillede spørgsmål til, hvordan man sikrer højere kontingentbetaling og hvordan man forholder sig til brug af betalingsservice til opkrævning, som der har været drøftet tidligere.
Det blev aftalt, at den kommende hovedbestyrelse vil tage stilling til dette på førstkommende møde.

Herefter blev regnskabet godkendt.

Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.

6. Budgettet 2024
Merete fremlagde ligeledes budgettet for 2024, som peger på et samlet overskud på 87.600 kroner hvilket er en positiv udvikling for foreningen. Der er dog ubekendte i budgettet, der kan påvirke dette resultat – herunder kontingentindtægter og fondsmidler.

Budgettet blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Budgettet kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.

7. Indkomne forslag
Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var indkommet forslag til drøftelse på generalforsamlingen.

8. Valg til hovedbestyrelsen
Hanne Rasmussen og Judi Olsen genopstillede for to år, og Merete Hornecker genopstillede for et år. Bengt Marlow ønskede at indtræde på den ledige plads i bestyrelsen. Alle fire blev valgt.

Bestyrelsen består herefter af:
o Merete Hornecker
o Hanne Rasmussen
o Judi Olsen
o Aksel Sjællænder
o Henriette Vinter
o Bengt Marlow

9. Valg af suppleanter
Det mangeårige medlem Trine Almskov meldte sig og blev valgt som suppleant til bestyrelsen

10. Eventuelt
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål under eventuelt.